REGULAMIN

Salonu Wirtualnej Rzeczywistości - „InGame” ze stroną: www.ingame.waw.pl,
prowadzonego przez Jakub Balcerzak z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Barcicka 5; NIP: 521 - 350 - 93 - 22

 

 

1. Salon udostępnia stanowiska symulacyjne pozwalające na korzystanie z programów kreujących wirtualną rzeczywistość oraz prowadzi dystrybucję sprzętu VR. 

 

2. Zasady korzystania z salonu i oferowanych w nim usług określa niniejszy regulamin.

 

3. Korzystanie ze stanowisk symulacyjnych jest odpłatne wg. aktualnego cennika zamieszczonego na stronie internetowej.

 

4. Salon czynny jest 24/7. 

 

5. Przed pierwszym, przystąpieniem do korzystania z usługi każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej salonu: www.ingame.waw.pl/regulamin.

 

6. Zakup usługi w Salonie „InGame” i podpisanie regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z treścią regulaminu oraz Ostrzeżeniem dot. Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania i akceptuje ich warunki. Oświadcza również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług.

 

7. Młodzież i osoby dorosłe mające ukończone 16 lat korzystają z usług salonu na własną odpowiedzialność.

 

8. Dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą korzystać z usług salonu wyłączne za pisemną zgodą opiekuna prawnego lub w jego obecności. Druk zgody dostępny jest na stronie:
https://docs.google.com/document/d/1IcHIAyDcHXexfxguM88DQCLyC3H842vMoJ0mlYTMbHI/edit?usp=sharing

 

9. Podzespoły wchodzące w skład stanowisk symulacyjnych są w wersji developerskiej, co może skutkować niespodziewanymi błędami w symulacji. Klient ma prawo do wydłużenia opłaconego czasu o czas potrzebny na zlikwidowanie problemu.

 

10. Osoby chętne do korzystania z salonu muszą zarezerwować stanowisko poprzez rezerwacje online. Rezerwacji należy dokonać z 30 godzinnym wyprzedzeniem, a w przypadku mniejszego wyprzedzenia należy uzyskać zgodę na wizytę pod nr. tel. 792INGAME.

 

12. Na klienta umówionego na konkretną godzinę stanowisko będzie oczekiwać 15 minut, po upływie tego czasu rezerwacja zostaje anulowana. 
 

13. Na każdym stanowisku symulacyjnym może przebywać tylko jedna osoba, w pozostałych przypadkach zgodę musi wyrazić pracownik recepcji. Osoby towarzyszące powinny zachować bezpieczną odległość od stanowisk symulacyjnych, określoną przez pracownika salonu.

 

14. Każdy klient Salonu ma prawo do uzyskania informacji o sposobie korzystania ze stanowisk symulacyjnych oraz wsparcia w konfiguracji programu wybranego przez klienta.

 

15. Zabronione jest korzystanie ze stanowisk w sposób niezgodny z prawem. Klient musi posiadać własne konto (platformy Steam i Oculus) oraz licencje na programy użytkowane na stanowisku, z wyłączeniem programów, na które salon posiada licencje komercyjne.

 

16. Jeżeli klient chce testować własne tytuły gier, trzeba powiadomić o tym pracownika salonu przy dokonywaniu rezerwacji.

 

17. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane nie właściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu.

 

18. Korzystanie ze stanowisk symulacyjnych wymaga ruchu, oddziałuje na nasz błędnik, zmysł orientacji przestrzennej, zmysł wzroku oraz słuchu co może skutkować pojawieniem się tzw. choroby po symulacyjnej, ataku epilepsji oraz innych objawów, które dokładnie opisane są w Ostrzeżeniu Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania. (www.ingame.waw.pl/regulamin)

 

19. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy natychmiast przerwać użytkowanie stanowiska i powiadomić o tym pracownika salonu.

 

20. Salon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powikłania spowodowane użytkowaniem stanowisk symulacyjnych.

 

21. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres mailowy: saloningame@gmail.com.

 

22. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu „InGame” zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do sugestii pracownika salonu.

 

23. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Salonu „InGame” osób w stanie nietrzeźwych, spożywania środków odurzających oraz palenia tytoniu.

 

24. W części symulacyjnej zabrania się spożywania posiłków oraz napojów.

 

25. Salon nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez osoby z niego korzystające.

 

26. Nieprzestrzeganie regulaminu Salonu powoduje anulowanie opłaconej usługi, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz zakaz wstępu na teren salonu.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

Każdy użytkownik powinien przeczytać i dokładnie zapoznać się ze wskazówkami poniżej, aby zminimalizować ryzyko kontuzji, odczucia dyskomfortu lub uszkodzenia sprzętu. Przed pierwszym użyciem:

 

  • Zapoznaj się z regulaminem Salonu „InGame” oraz Ostrzeżeniem dot. Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania.

  • Stanowisko powinno być przygotowane indywidualnie dla każdego użytkownika. Ignorowanie wskazówek może zwiększyć ryzyko odczuwania dyskomfortu.

  • Osobom w ciąży, starszym, posiadającym zaburzenia wzrokowe, psychiatryczne lub mającym problemy z sercem lub inne problemy zdrowotne, zaleca się wizytę u lekarza przed skorzystaniem ze stanowisk symulacyjnych.

  • Zastanów się, czy wcześniej nie występowały u Ciebie drgawki lub inne stany epileptyczne, które mogą stanowić dla Ciebie zagrożenie w trakcie użytkowania stanowisk.

 

Poważne przeciwwskazania do użytkowania stanowisk symulacyjnych w Salonie „InGame”:

 

Drgawki: Przed symulacją zaleca się wizytę u lekarza, jeśli w przeszłości odnotowano drgawki, utratę świadomości lub inne podobne stany epileptyczne. Niektóre osoby (około 1 na 4000) mogą odczuwać bóle głowy, drgawki, drgawki epileptyczne, utraty świadomości spowodowane przez jasne rozbłyski i wzory, objawy te mogę występować przy oglądaniu telewizji, graniu w gry video lub doświadczając wirtualnej rzeczywistości, nawet jeśli, nie odnotowano wcześniej przypadków ataku drgawek lub epilepsji. Drgawki takie spotykanie są najczęściej u dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia.

 

Zakłócenia częstotliwości radiowych: Urządzenia emitują fale radiowe, które mogą mieć wpływ na otaczającą elektronikę jak również rozruszniki serca. Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik lub inne urządzenie medyczne, nie należy korzystać z zestawu bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.

 

Dzieci: Nie zaleca się korzystania ze stanowisk przez dzieci poniżej 13 roku życia. Korzystanie przez dzieci powyżej 13 roku życia powinno odbywać się pod kontrolą dorosłych lub za zgodą opiekuna prawnego.

 

Ogólne wskazówki i środki ostrożności:

 

Należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami i stosować się do poniższych środków ostrożności podczas korzystania z stanowisk symulacyjnych, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub dyskomfortu!

 

Używaj tylko w bezpiecznym środowisku: stanowisko symulacyjne stwarza środowisko wirtualnej rzeczywistości, które odwraca uwagę i uniemożliwia obserwacje własnego otoczenia. Seans powinien odbywać się na siedząco lub na podeście Virtuix Omni ze specjalną uprzężą asekuracyjną. Należy unikać wstawania z miejsca z okularami wizyjnymi na oczach. Należy zachować szczególną ostrożność, aby upewnić się, że nie jesteś w pobliżu innych ludzi lub przedmiotów, na które można wpaść lub zniszczyć w trakcie korzystania ze stanowisk. Nie zaleca się korzystania z okularów wizyjnych podczas sytuacji, które mogą wymagać uwagi.

 

● Upewnij się, że okulary są właściwie dopasowane, wygodne, obraz jest pojedynczy i czysty.

 

● Pozwól swoim zmysłom stopniowo dopasować się do wirtualnego świata. Na początku ogranicz korzystanie do kilku minut. Czas korzystania można zwiększać wraz z przyzwyczajaniem się. Rozglądanie się dookoła, pomoże Ci zauważyć różnicę pomiędzy Twoimi ruchami w wirtualnym i realnym świecie.

 

● Udane doświadczenie wirtualnej rzeczywistości wymaga nienagannego poczucia zmysłu ruchu i równowagi. Nie zaleca się korzystania ze stanowisk w przypadku odczuwania zmęczenia, potrzeby snu, pod wpływem środków odurzających, kaca, odczucia niestrawności, będąc pod wypływem emocjonalnego stresu lub osłabienia, cierpienia na gorączkę, grypę, bóle głowy, migreny, bóle uszu. Korzystanie w złym stanie może nasilić efekty.

 

● Co każde 30 minut, należy zrobić kilka minut przerwy, nawet jeśli nie odczuwa się takiej potrzeby. Każdy człowiek jest inny, jeżeli odczuwasz dyskomfort, należy dokonywać częstszych przerw.

 

● Głośne dźwięki mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie słuchu. Hałas w tle, oraz przebywanie w głośnym otoczeniu może spowodować, że dźwięki są głośniejsze niż nam się wydaje. Ze względu na wciągającą naturę wirtualnej rzeczywistości, nie należy używać słuchawek na wysokim poziomie głośności, aby utrzymać świadomość otoczenia i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu.

 

Dyskomfort – Jeśli odczujesz jakiekolwiek wymienione poniżej objawy niezwłocznie przerwij seans i poinformuj o tym pracownika salonu!

 

Należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania w przypadku doświadczenia któregokolwiek z następujących objawów: napady drgawkowe, utrata świadomości, zmęczenie oczu, drganie oczu lub mięśni, ruchy mimowolne, zmienione, niewyraźne lub podwójne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, zawroty głowy, dezorientacja, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji oko-ręka, nadmierne pocenie się, zwiększenie wydzielania śliny, nudności, zawroty głowy, ból głowy lub oczu, senność, zmęczenie lub jakiekolwiek objawy podobne do choroby lokomocyjnej.

 

Podobnie jak w przypadku choroby morskiej, objawy choroby po symulacyjnej mogą utrzymywać się i nasilać kilka godzin po użyciu. Objawy mogą obejmować te wyżej wymienione oraz senność i obniżoną zdolność wykonywania wielu zadań na raz. Objawy te mogą narazić Cię na zwiększone ryzyko kontuzji, gdy angażujesz się w działania w świecie rzeczywistym.

 

Do momentu ustania objawów, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, ani wykonywać innych wizualnie i fizycznie wymagających działań, które mają potencjalnie poważne konsekwencje (czyli działania, w których doświadczenie w/w objawów może prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała lub uszkodzenia mienia) lub innych działań, które wymagają nienagannej równowagi i koordynacji ręka-oko (takie jak gry sportowe lub jazda na rowerze, itp.).


● Nie zaleca się ponownego użytku, do kilku godzin po ustąpieniu objawów. Upewnij się, że stanowisko jest poprawnie skonfigurowane przed ponownym użyciem.

 

● Należy pamiętać o rodzaju treści przy których wystąpiły negatywne objawy, ponowne ich wyświetlanie może spowodować ich nasilenie.

 

● W przypadku poważnych i utrzymujących się objawów należy udać się na wizytę lekarską.

 

Powtarzające się kontuzje: Granie w gry wideo może spowodować kontuzje mięśni, stawów lub skóry. Jeżeli doznasz kontuzji podczas gry lub poczujesz takie objawy jak mrowienie, drętwienie, pieczenie lub sztywność należy zaprzestać korzystania i odpocząć kilka godzin. Jeżeli dolegliwości nie ustępują należy udać się na wizytę lekarską.

 

Oświadczenia

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią "Regulaminu" oraz "Ostrzeżeniem dotyczącym zdrowia oraz bezpieczeństwa użytkowania" oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Salonu Wirtualnej Rzeczywistości "InGame" Jakub Balcerzak, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby w/w firmy zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych, działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości oraz na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej - w szczególności na wskazany przeze mnie adres e-mail i/lub nr telefonu, wszelkich informacji handlowych, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Salon Wirtualnej Rzeczywistości "InGame".